Đại từ phân phối và đại từ bất định khác

Đại từ phân phối và một vài đại từ bất định khác trong tiếng Anh

EACH: mỗi (trong hai hoặc nhiều người/vật) EITHER: một trong hai (người/vật) NEITHER: không trong hai (người/vật) …

Đại từ phân phối và một vài đại từ bất định khác trong tiếng Anh Đọc tiếp »