Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh trong tiếng Anh

Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh trong tiếng Anh

  I        -> My self (chính tôi)  You   -> Yourself (chính bạn) He …

Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh trong tiếng Anh Đọc tiếp »